Algemene Voorwaarden

Meridiaan 36 | 1705 SJ Heerhugowaard | KvK: 76081974 | BTW: NL 003035884B77

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen MooieNageltjes.nl en een cliënt waarop MooieNageltjes.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen MooieNageltjes.nl

MooieNageltjes.nl zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. MooieNageltjes.nl zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan MooieNageltjes.nl melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MooieNageltjes.nl het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag MooieNageltjes.nl de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. MooieNageltjes.nl moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in MooieNageltjes.nl.

4. Betaling

MooieNageltjes.nl vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. MooieNageltjes.nl vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met MooieNageltjes.nl is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de salon

MooieNageltjes.nl heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien MooieNageltjes.nl dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in MooieNageltjes.nl medewerkers van MooieNageltjes.nl niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door MooieNageltjes.nl.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet MooieNageltjes.nl vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan MooieNageltjes.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

MooieNageltjes.nl neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. MooieNageltjes.nl behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). MooieNageltjes.nl zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

N.B. zie ook onze Privacyverklaring (=> link naar pricacyverklaring)

7. Geheimhouding

MooieNageltjes.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MooieNageltjes.nl verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

MooieNageltjes.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MooieNageltjes.nl is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

MooieNageltjes.nl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Garantie

MooieNageltjes.nl geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon;
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt;
  • De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken, of tegen het advies van de styliste in heeft gekozen voor te lange kunstnagels die zijn afgebroken of gescheurd;
  • De cliënt andere producten dan de door MooieNageltjes.nl geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de (kunst)nagels, zoals beschreven in de onderhoudsvoorschriften (=> link naar document), niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies van de (medisch) pedicure, niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

MooieNageltjes.nl heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. MooieNageltjes.nl meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van MooieNageltjes.nl en de behandelende stylist. MooieNageltjes.nl moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal MooieNageltjes.nl de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien MooieNageltjes.nl en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art

Indien MooieNageltjes.nl een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MooieNageltjes.nl het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen MooieNageltjes.nl en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

MooieNageltjes.nl Nagelstudio
Meridiaan 36
1705 SJ Heerhugowaard
FacebookInstagram
Magnetic Nail Design
Copyright © 2024 MooieNageltjes.nl
🚀 Webdesign door Paul Voorberg